Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Manager | AIC TT

Thành phố

Hà Nội