Giới thiệu

Người ta sẽ quên những gì bạn làm những gì bạn nói nhưng họ sẽ không bao giờ quên cảm xúc bạn đem lại

Liên hệ