Giới thiệu

Tốt nghiệp báo chí. Gần 20 năm làm trong lĩnh vực truyền thông.

Liên hệ