Giới thiệu

CLB Nhân sự - Khởi nghiệp - Một môi trường mở dành cho sinh viên toàn thành có niềm đam mê với Quản trị, Nhân sự và Khởi nghiệp.

Liên hệ