Giới thiệu

Quá trình hơn thành quả.

Liên hệ

Chức vụ

MKT executive | Pacow International

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client