Giới thiệu

Hiện đang là nhân sự của tập đoàn PiGorup thuộc lĩnh vực bất động sản.

Liên hệ