Giới thiệu

Là sinh viên năm 3, khoa Marketing của trường Đại Học Tài Chính-Marketing.

Liên hệ