Giới thiệu

我是郑安妮。我是东南大唐有限公司的人力资源我们需要人力。

Liên hệ

Chức vụ

hr | Công ty TNHH Đông Nam Đại Thăng

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client