Giới thiệu

Hoà đồng, vui vẻ. Thích tâm lý, yêu tự do, phát triển bản thân.

Liên hệ