Tourism Strategy: Chiến lược phát triển du lịch của một tỉnh ở Nam Phi

“Tourism Strategy 2003” là lộ trình phát triển du lịch của Tourism KwaZulu-Natal’s, nhằm định vị KwaZulu-Natal trở thành một địa điểm du lịch toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương và tạo cơ hội việc làm cho người dân từ năm 2003 đến năm 2006.

Chiến lược được xây dựng dựa trên khuôn khổ chung về quản trị hợp tác, nhằm gắn kết các tổ chức du lịch, tránh trùng lặp, giảm chi phí và quản lý một cách tập trung. Chiến lược thể hiện cam kết của Tourism KwaZulu-Natal’s đối với người dân KwaZulu-Natal trong việc tăng trưởng du lịch địa phương. Chiến lược làm rõ tầm nhìn và mục đích của tổ chức, đồng thời đặt ra các mục tiêu để các đối tác trong ngành du lịch và công chúng có thể đo lường hiệu quả và cùng tham gia vì một mục tiêu chung.