2 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

OPPO - Finance Management Trainee

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 3 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

OPPO - Content Partnership Planner (KOLs Management)

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 31 ngày