1 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

The CrownX (Masan Group) - Assistant Brand Manager

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 40 ngày