Nơi thương hiệu "yên nghỉ" Lưu


Học được gì từ những thất bại thương hiệu ?

Thương hiệu không tự nhiên "sinh ra" mà cũng không tự nhiên "mất đi". Nó chỉ là sự chuyển đổi từ "ý tưởng" thành "thực tế" và từ "thực tế" thành "bài học" hay cho những ý tưởng khác.

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Nơi thương hiệu yên nghỉ
22/04/2013
7,495 lượt xem