[HCM][Agency] SonKim Land Corp: Graphic Designer

DUTIES

 • Create designs, concepts, and sample layouts based on knowledge of layout principles and esthetic design concepts.
 • Tạo ra các thiết kế, khái niệm và bố cục mẫu dựa trên kiến thức của nguyên lý bố cục và khái niệm thiết kế thẩm mỹ.
 • Prepare illustrations or rough sketches of material, discussing them with related Department and making necessary changes.
 • Chuẩn bị hình ảnh minh họa hoặc các bản phác thảo thô của vật liệu, thảo luận với phòng ban liên quan và quyết định thay đổi cần thiết.
 • Prepare the regular or unexpected reports as requests from the manager.
 • Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

REQUIREMENT

 • Knowledge: Graphic Design, Astistic Senses
 • Skills: EnglishmCommunication, Photoshop, Illustator, (3Ds Max is an extra plus)

OTHERS

 • Working time: Monday - Friday (8:15 - 18:00)
 • Place: Nguyen Dinh Chieu st, ward 6, District 3, HCMC
 • Application: [email protected]