Chủ đề Phản hồi
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 17: On-ground Activation
Kim Huy, ngày 03/06/2014 trong Young Marketers
8,200
4
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 20: Practice Session - Integration Of Social, Traditional Pr, On-Ground Activation And Other Platforms
Kim Huy, ngày 13/08/2014 trong Young Marketers
4,300
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 7: Brand Communications
Kim Huy, ngày 30/07/2014 trong Young Marketers
4,299
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 8: Brand Activation
Kim Huy, ngày 29/07/2014 trong Young Marketers
5,587
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 23: Shopper Marketing
Hoang Phuoc, ngày 28/07/2014 trong Young Marketers
3,242
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 9: Overal Media Understanding & Media Planning
Kim Huy, ngày 19/07/2014 trong Young Marketers
2,973
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 10: Grand Presentation (lần 2)
Kim Huy, ngày 12/07/2014 trong Young Marketers
3,731
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 22: An overview of Corporate PR
Kim Huy, ngày 05/07/2014 trong Young Marketers
3,414
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 21: [Sharing Session] Brand Manager's Essential Tasks & TVC Full Process Introduction
Kim Huy, ngày 03/07/2014 trong Young Marketers
3,197
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 13: Social Media
Kim Huy, ngày 12/06/2014 trong Young Marketers
3,598
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 12: Strategic Planning of Advertising PR
Kim Huy, ngày 09/06/2014 trong Young Marketers
6,546
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 14: Creative Digital Marketing
Kim Huy, ngày 07/06/2014 trong Young Marketers
3,619
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 16: Mobile Marketing
Kim Huy, ngày 06/06/2014 trong Young Marketers
3,542
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 18: Corporate PR
Kim Huy, ngày 03/06/2014 trong Young Marketers
3,798
0
Elite Program Development (hay "Hành trình hóa siêu nhân")
Nguyễn Phương Vi, ngày 16/03/2014 trong Young Marketers
3,761
1
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 11: Digital Marketing
Kim Huy, ngày 04/03/2014 trong Young Marketers
4,009
0
Bài tập Buổi 7: Brand Communication
TNT Vân, ngày 06/01/2014 trong Young Marketers
3,432
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 6: Brand Innovation
TNT Vân, ngày 06/01/2014 trong Young Marketers
2,891
0
Bài tập cho Buổi 6: Brand Innovation
Hoang Phuoc, ngày 06/01/2014 trong Young Marketers
3,631
1
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 5: Grand Presentation (lần 1)
Hoang Phuoc, ngày 06/01/2014 trong Young Marketers
2,703
0
Buổi báo cáo thuyết trình đầu tiên của Young Marketers Elite
Hoang Phuoc, ngày 06/01/2014 trong Young Marketers
2,917
1
Bài tập cho Buổi 4: From Insights to Strategies & Bid Ideas
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
4,434
1
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 4: Translating Consumer Insight to Brand Big Idea & Strategy
Hoang Phuoc, ngày 06/01/2014 trong Young Marketers
8,624
0
Tài liệu hay cho buổi 4: Translating Consumer Insights into Brand Strategies & Big Ideas
Lê Hanah, ngày 19/12/2013 trong Young Marketers
2,649
1
Bài tập cho Buổi 3: Brand Essentials
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
3,519
1
Bài tập cho Buổi 2: Market Research
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
6,126
1
Bài tập cho Buổi 1: Market & Consumer Understanding
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
2,703
2
Nội dung chương trình đào tạo của Young Marketers | Elite Development Program
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
2,144
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 3: Brand Task & Brand Essentials
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
2,364
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 2: Market Research
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
2,426
0
Nhật ký hành trình Young Marketers | Elite Development Program - Buổi 1: Market & Consumer Understanding
Lê Trường, ngày 15/12/2013 trong Young Marketers
2,729
0