place

Kích hoạt Thương hiệu Thảo luận về brand activation, khuyến mãi (promotion), phát mẫu (sampling), tài trợ (sponsorship).

Marketer PangoCDP x Master Channel
Game hóa chiến dịch phát sampling ngành FMCG

PangoCDP x Master Channel25/06/2023

1,263
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
322