FrieslandCampina VN nhận giải thưởng "Vì môi trường xanh Quốc gia 2013"

Ngày 30.6.2013, công ty Friesland Campina Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Vì môi trường xanh Quốc gia 2013” do hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trưởng Việt Nam tổ chức vì những thành tích đã đạt được trong công tác bảo vệ mội trường hướng đến sự phát triển bền vững của cả cộng đồng.


Xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội, FrieslandCampina Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, tự giác và đầy đủ các qui định, luật pháp về bảo vệ môi trường.

Giải thưởng đã công nhận nỗ lực bảo vệ môi trường của FrieslandCampina Việt Nam.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị