Giới thiệu

Họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ giống nhao ^^

Liên hệ