PepsiCo
2018
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
2017
10/03/2017
Trò chuyện với "Nữ tướng" PepsiCo: Biến Tư duy Thiết kế thành Lợi thế cạnh tranh (Phần 1)
2016
2015
2014
2013
2012